3 метою впровадження та підтримання системи управління відповідно до галузі діяльності ПЛ керівництво ТОВ «Рівнестандарт» в особі директора зобов’язується:

— всіляко сприяти проведенню повірочною лабораторією повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки таким чином, щоб виконувались вимоги встановлені Центральним органом виконавчої влади в сфері метрології та задовольнялися потреби замовника, органів влади або організацій;

—  постійно поліпшувати «Систему управління»;

— не втручатися в поточні справи відокремленого підрозділу «Повірочна лабораторія» ТОВ «Рівнестандарт», але спрямовувати його діяльність таким чином, щоб не ставити під загрозу довіру до результатів робіт з повірки засобів вимірювальної техніки, вживати всіляких заходів для забезпечення персоналу повірочної лабораторії від будь-якого невиправданого, внутрішнього і зовнішнього, комерційного, фінансового або іншого тиску, який може негативно позначитись на якості його роботи;

— створювати умови для підвищення кваліфікації та росту професійного рівня персоналу, повного використання його потенціалу для проведення повірки засобів вимірювальної техніки на високому технічному рівні;

— вимагати від персоналу повірочної лабораторії своєчасного і досконалого вивчення документації системи управління та дотримання встановлених політик у своїй діяльності та керуватись ними на практиці;

— сприяти своєчасному виявленню невідповідностей в системі управління та їх попередженню або розробці коригувальних дій для усунення виявлених невідповідностей;

— вимагати участі кожного працівника у повсякденній реалізації проголошених політик в сфері якості;

— сприяти створенню атмосфери довіри в колективі, підтримки відкритих взаємовідносин, визнання внеску кожного працівника;

— сприяти розширенню обсягів діяльності (галузь уповноваження) для задоволення сьогоденних та майбутніх потреб замовників;

— гарантувати конфіденційність усієї інформації, що отримана в процесі виконання замовлень, поважливе, доброзичливе відношення до замовників.

Наша політика щодо забезпечення якості, націлена на дії, що можуть гарантувати досягнення цілей, які визначені достатніми для підтримання стабільно високої якості проведення повірки засобів вимірювальної техніки, а також забезпечення довіри до результатів вимірювань з боку замовників, органів виконавчої влади, органів що здійснюють їх офіційне визнання та інших зацікавлених сторін.